Odborné besedy

Odborné besedy probíhají v rámci skupinového poradenství a slouží především k získání nových znalostí a zkušeností. Přednášejícími jsou nevidomí i vidící odborníci na daná témata.

Pro pravidelné informace o chystaných besedách se můžete přihlásit k elektronickému zasílání pozvánek na aktuální akce. Klientům je na vyžádání poskytnut doprovod od MHD do Poradenského centra a zpět.

Akce jsou přednostně určeny osobám se zrakovým postižením, vidící osoby se mohou účastnit jako doprovod.

V roce 2020 jsme uskutečnili tyto besedy:

Od Disku k Téčku aneb čtvrtstoletí asistivních technologií v Čechách a na Moravě

Beseda s lektory Janem Šnyrychem a Radkem Seifertem o vývoji techniky pro zrakově postižené. Přibližně od poloviny devadesátých let minulého století pronikají do našich životů speciální zařízení a programy, které dnes označujeme jako asistivní technologie.

Jak se žije se zrakovým postižením v zahraničí?

Beseda s nevidomou zpěvačkou Pavlou Flámovou o jejím zájmu o stylovou interpretaci staré hudby, o jejím současném životě a pedagogickém působení ve švýcarské Basileji. Atmosféra byla podtrhnuta poslechem hudebních ukázek z repertoáru této nadané sopranistky.

Audioknížky a audiočtení

Diskuzní setkání nad tématem, kde a jak získat audioknížky, jak je poslouchat, a také jak si je případně vyrobit z textových dokumentů. Vítány byly vlastní zkušenosti s posloucháním i stahováním literatury. Součástí besedy byla i ukázka přenosného MP3 přehrávače Sovereign USB a diktafonu Eltrinex ve starší i nejnovější verzi A1.

Arteterapie hlínou

Beseda s dlouholetou lektorkou Hmateliéru – ateliéru a dílny hmatového modelování Pavlou Vaňkovou o tom, že hlína je úžasný materiál, který se proměňuje pod našimi doteky. Svými myšlenkami můžeme do hlíny vtisknout příběh. Člověku se zrakovým postižením může dát  práce s hlínou možnost znovu se napojit na vizuální svět. Metodou hmatového modelování – bez použití špachtlí, či jiných sochařských nástrojů vzniká ojedinělé výsledné dílo, které je tvořeno pouze našimi dotyky.

V roce 2019 jsme uskutečnili tyto besedy:

Tvořivá řeč

Beseda s lektorkou Evou Helebrantovou o tom, že řeč v sobě nese ještě docela jiné schopnosti, než je pouhý přenos informací.  Všechny její složky, ať už jde o jednotlivé hlásky, rytmus, intonaci či samotný dech, v sobě odráží zákonitosti přírody i zákonitosti člověka.

Hlas duše v době adventu

Beseda s muzikoterapeutem Janem Chromečkem o čase zvěstování a očekávání. Setkání nad adventními písněmi známými i méně známými.

Komunikační potřeby u pacientů se zrakovým hendikepem

Diskuzní setkání s cílem zjistit, jak pacienti se zrakovým hendikepem vnímají komunikaci mezi nimi a zdravotnickým personálem, jestli je tato komunikace dostatečná, nebo nikoliv a jak by si tuto komunikaci představovali.

Prohlídka hmatového modelu Národního památníku na Vítkově

Beseda o zpřístupňování památek nevidomým návštěvníkům. Seznámení se s hmatovým modelem památníku a přednáška o jeho realizaci, spojená s ukázkou využití 3D tisku při vytváření představy o okolí.

Pomůcky z oblasti asistivních technologií

Beseda s pracovníky společnosti Spektra Praha, kteří představili a předvedli speciální kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením a poskytli dostatečný prostor pro dotazy a sdílení zkušeností.

Zdravá prsa

Přednáška spolku Mamma HELP k prevenci rakoviny prsu. Lektorky účastnice seznámily se správnou technikou samovyšetření prsu a s jejich asistencí bylo možné si vyzkoušet vyšetření na silikonovém modelu. Účastnice získaly informace o mamárním screeningu, o metodách a možnostech vyšetřování u lékaře. Lektorky zodpověděly i otázky typu, kdo vyšetřování hradí, jak se na něj objednat, jaké diagnostické centrum si vybrat a proč nebo, jak často prohlídky absolvovat.

Postavte svá práva na nohy

Beseda pořádaná ve spolupráci s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví, z. s. byla složena z informační a interaktivní části, které byly zaměřené na nejčastější stížnosti a dotazy pacientů v oblasti zdravotního práva. Tématem byly i příběhy lidí, kteří se na kancelář obracejí a řešení problémů pacientů se zrakovým postižením v konkrétních situacích.

Hlas duše

Beseda s muzikoterapeutem Janem Chromečkem o vlivu jednotlivých hudebních prvků, jako melodie, harmonie nebo rytmus a jejich zrcadlení v lidské konstituci. Léčivé působení využitím hudby. Práce s lidovou písní, která v sobě nese příběhy našich předků a praktická ukázka a osvojení si vybraných lidových písní.

Bezpečný život se zrakovým postižením

Tématem besedy Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy byla osobní bezpečnost doma i venku, v silničním provozu i v kyberprostoru. Účastníci dostali praktické rady a doporučení vycházející z aktuální bezpečnostní situace v dané lokalitě.