Informace o zpracování osobních údajů

Okamžik, z. ú. se sídlem Na Strži 1683/40, Praha 4, 140 00, IČ: 70837791 (dále „Okamžik“) zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení je dále označováno jen jako „GDPR“). Okamžik zpracovává osobní údaje subjektů údajů (tj. fyzických osob, jichž se osobní údaje týkají) pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem: poskytování sociálních a dalších služeb, zapojení do dobrovolnického programu, plnění povinností příjemce dotace, vedení účetnictví, zpracování personální agendy, propagace činnosti organizace a zajišťování smluvních vztahů.

Pro zpracování osobních údajů správce opravňuje: plnění zákonné povinnosti (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č.198/202 Sb., o dobrovolnické službě), plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce (vedení evidence služeb) nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

U údajů, které jsou nezbytné pro zapojení do našich služeb nebo pro spolupráci s námi, vás vždy informujeme, za jakých podmínek a k jakému účelu vaše údaje zpracováváme. Údaje nad rámec poskytovaní služeb zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, který je dobrovolný a můžete jej kdykoli odmítnout nebo zrušit.

Poskytnutí osobních údajů, které potřebujeme pro poskytování služeb, je zákonným a smluvním požadavkem. Pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nemůžeme vám službu poskytnut.

Poskytnuté osobní údaje zpracovávají primárně zaměstnanci Okamžiku. V odůvodněných případech mohou osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu také externí spolupracovníci nebo externí dodavatelé (např. zajišťující pro Okamžik IT služby nebo pojištění dobrovolníků).

Fotografie

Fotografie klientů a spolupracovníků Okamžiku pořizujeme a používáme pouze se souhlasem fotografovaných. Mít souhlas pro pořízení a použití fotografií z akcí a činností našich služeb je pro nás důležité. Dárci a sponzoři, kteří Okamžik podporují, často požadují fotografie, které dokládají realizaci projektů. Fotografie nám pomáhají informovat o našich aktivitách širokou veřejnost, propagovat služby a získávat nové dárce a podporovatele. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Okamžik, z. ú. nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není povinen takto učinit.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na kontaktní osobu.

Subjekt údajů má následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (právo získat na základě aktivní žádosti ucelenou informaci o zpracovávaných osobních údajích);
  • právo na opravu osobních údajů (právo požádat o aktualizaci nebo doplnění osobních údajů);
  • právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů (pokud odvoláte souhlas pro zpracování osobních údajů nad rámec poskytování služby nebo získané údaje již nejsou potřeba);
  • právo na přenositelnost údajů (právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu);
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo odvolat souhlas.

Ať je subjekt údajů ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí mu na základě uplatnění těchto práv žádné riziko.

Kontaktní osoba: Mgr. František Krejný, tel.: 734 746 275, f.krejny@okamzik.cz