Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnou legislativou. U údajů, které jsou nezbytné pro zapojení do našich služeb nebo pro spolupráci s námi, vás vždy informujeme, za jakých podmínek a k jakému účelu vaše údaje zpracováváme.

Pokud údaje pro poskytování služeb přímo nepotřebujeme, zpracováváme je výhradně na základě vašeho souhlasu, který je dobrovolný a můžete jej kdykoli odmítnout nebo zrušit.

Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Okamžiku. Pokud pro naši organizaci některé služby poskytují externisté (například IT služby), také oni mohou mít za určitých okolností k těmto údajům přístup. Se všemi spolupracovníky máme uzavřeny smlouvy zavazující k mlčenlivosti a důvěrnosti.

Foto: k ochraně osobní údajů

Směrem k osobním údajům, které zpracováváme, můžete využít tato zákonem daná práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům (právo získat na základě aktivní žádosti ucelenou informaci o jejich zpracování);
  • právo na opravu osobních údajů (právo požádat o jejich aktualizaci nebo doplnění);
  • právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů (např. pokud odvoláte souhlas pro zpracování údajů, vaše údaje nebudeme zpracovávat);
  • právo na přenositelnost svých údajů (právo na jejich poskytnutí ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu);
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud s jeho podobou nesouhlasíte.

Při zpracování vašich údajů vás budeme informovat jaké údaje, v jakém rozsahu a k jakému účelu zpracováváme. Sdělíme Vám, na základě jakého právního důvodu Vaše údaje zpracováváme a po jak dlouhou dobu. 

Fotografie klientů a spolupracovníků Okamžiku pořizujeme a používáme pouze se souhlasem fotografovaných. Pokud nám pořízení fotografií umožníte, můžete si zároveň zvolit, k jakému účelu a jakou formou můžeme fotografie použít.

Mít souhlas pro pořízení a použití fotografií z akcí a činností našich služeb je pro nás důležité. Dárci a sponzoři, kteří Okamžik podporují, často požadují fotografie, které dokládají realizaci projektů. Fotografie nám pomáhají informovat o našich aktivitách širokou veřejnost, propagovat služby a získávat nové dárce a podporovatele. 

Každá z našich služeb má samostatná pravidla a dokumentaci upravující ochranu osobních údajů, vytvořená této službě na míru. S pravidly, dokumentací a jejími zásadami vás naši pracovníci seznámí v rozsahu, který pro vás bude vyhovující.

V případě dotazů k tématu zpracování osobních údajům se můžete obrátit na vedoucí příslušné služby nebo na ředitele organizace prostřednictvím našich kontaktů.