Pro klienty

Jak se stát klientem

 1. Rozmyslet si představu o doprovodech či další pomoci (frekvence, místa a časy, očekávání).
 2. Sejít se s manažerkou služby na společné schůzce a definovat Vaši představu.
 3. Uzavřít Dohodu o využívání služby.
 4. Na další schůzce se již setkáte s odbornými pomocníky, kteří s Vámi budou pravidelně spolupracovat během celého školního roku.

Pravidla využívání služby

Zúčastněné strany

 • klient (dítě nebo mladý člověk ve věku od 7 do 25 let)
 • zákonný zástupce klienta, v případě že klient nedosáhl věku 18 let (dále jen „zákonný zástupce“)
 • odborný pomocník (pracovník Okamžiku, z. ú.)
 • zástupce poskytovatele služby (manažerka projektu)

Stručný popis poskytované služby

Posláním služby je přispět k vyšší samostatnosti a k aktivnímu zapojení dětí se zrakovým postižením do běžného života a odlehčit rodinám v každodenní péči o ně. Podstatou služby jsou zejména pravidelné doprovody děti se zrakovým postižením speciálně vyškolenými odbornými pomocníky, kteří jim tímto a souvisejícími činnostmi pomáhají v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, při nichž je nezbytná zraková kontrola. Důležitým přínosem služby je rozšíření sociálních vazeb, informovanosti a zkušeností klientů mimo prostředí rodiny a školy. Důležitou podmínkou poskytování služby je dobrá spolupráce všech zúčastněných stran.

 

 

Pravidla spolupráce zúčastněných stran

 1. Zúčastněné strany vstupují do spolupráce dobrovolně a s cílem poskytnout pomoc při kompenzaci zrakového postižení klienta v souladu s výše uvedeným posláním a podstatou služby.
 2. Konkrétní potřeby klienta na pomoc odborných pomocníků jsou vyjádřeny v Plánu spolupráce odborného pomocníka a klienta. Klient event. zákonný zástupce nepožadují od odborného pomocníka jiné další služby.
 3. Klient je povinen dbát pokynů odborného pomocníka, které při poskytování služby vyjádří jako nutné pro poskytování služby a zejména pro zajištění bezpečnosti klienta. Tyto pokyny není oprávněn měnit ani zákonný zástupce klienta. Odborný pomocník je povinen při poskytování služby dbát o maximální bezpečnost klienta i sebe. Neriskuje a nepodílí se na činnostech, které nepovažuje za bezpečné, i kdyby ho k tomu klient přemlouval. Pokud by byl odborný pomocník k riskantnímu jednání vybízen, nahlásí to manažerce projektu.
 4. Odborný pomocník, klient event. zákonný zástupce spolu otevřeně a věcně mluví o situacích, které u druhé strany vzbuzují obavy a nejistotu. Pokud nedojdou ke shodě, konzultují problém s manažerkou projektu, která může přizvat další odborné pracovníky, sjednat individuální supervizi apod.
 5.  Zrušení doprovodu provede zákonný zástupce nebo klient ve věku nad 18 let nejpozději 2 hodiny před obvyklým časem začátku doprovodu. V případě nedělních doprovodů do 10 hodin ráno téhož dne. Pokud tak neučiní, považuje odborný pomocník doprovod za uskutečněný, tudíž placený.
 1. Klient (Zákonný zástupce) přispívá poskytovateli na náklady spojené s poskytováním služby v souladu s článkem IV. Dohody o využívání služby (Úhrada za poskytování služby a její výše). V případě, že doprovod nebyl řádně zrušen dle bodu 5., může poskytovatel požadovat za daný neuskutečněný doprovod úhradu částky odpovídající obvyklému rozsahu pomoci.
 2. Zákonný zástupce nebo klient ve věku nad 18 let si zaznamenává dny a časy proběhlých doprovodů a praktické pomoci. Kontrolu provádí manažerka projektu srovnáváním předložených výčetek odpracovaných hodin pracovníků a evidence od zákonných zástupců event. klientů ve věku nad 18 let.
 3. Po skončení školního roku/ využívání služby poskytuje zákonný zástupce nebo klient ve věku nad 18 let manažerce projektu zprávu, která hodnotí uplynulou spolupráci a naplňování zakázky dle jejich Plánu spolupráce poskytování služby. Zákonný zástupce klientů ve zprávě vyjádří jak své hodnocení, tak také zprostředkuje hodnocení od klienta.
 4. Zákonný zástupce nebo klient ve věku nad 18 let informuje bezprostředně manažerku projektu o přerušení, změně či ukončení spolupráce s odborným pomocníkem.
 5. Všechny zúčastněné strany chrání osobní údaje ostatních stran, zachovávají důvěrnost sdělení a chrání dobré jméno poskytovatele, přičemž nesdělují o poskytování služby jiné informace kromě těch, které zveřejňuje poskytovatel na svých stránkách a v informačních materiálech.
 6. Pokud klient, zákonný zástupce nebo odborný pomocník zjistí u druhé strany skutečnosti, které ukazují na porušení těchto pravidel nebo na nerespektování běžných etických zásad a slušného chování, spojí se neprodleně s manažerkou projektu a projedná s ní tuto záležitost.